onsdag 29 augusti 2012

Om åkrar i dagens P1

Jag blir lite förvånad när jag hörde dagens P1 i morse på väg till jobbet. Det diskuterades kring hur åkermark bebyggs i närheten av dagens tätorter. Detta lyfts fram som ett stort problem. Men personligen vet jag faktiskt inte om jag håller med.

För det första finns det forskning som visar att folk som bor i storstäder påverkar miljön i läge grad än folk som bor på landet, mycket beror detta på hur resandet sker eftersom man på landet kör oerhört mycket mer bil än folk i städer.

För det andra så är det inte urban expansion som är det stora hotet mot jordbrukslandskapet, eller snarare det öppna kulturlandskapet, utan den direkta omvandlingen till produktiv skogsmark. I Naturvårdsverkets miljöövervakning konstaterar man:
Rationalisering och omläggning av jordbruket har bland annat medfört att stora arealer i främst skogrika bygder upphört att hävdas och i stället omvandlats till skog. Jordbruksmark har också använts för bebyggelse av olika slag, exempelvis bostadsområden, industriområden, köpcentra och vägar. Sedan mitten av 1950-talet  har arealen jordbruksmark minskat från 4,7 miljoner hektar till dagens knappt 3,4 miljoner. I Norrland har jordbruks arealen mer än halverats, från 0,7 till 0,3 miljoner hektar. I södra Sverige är nedgången relativt sett mindre, från 4 till 3 miljoner hektar. Det mörkare landskap som den här utvecklingen gett upphov till är naturligtvis inte jämnt fördelat. Det märks mest i mellan- och skogsbygder, men även i rena slättbygder har en del jordbruksmarker tagits i anspråk för skogsproduktion.
Så det vi behöver är med andra ord fortsatt hävd av öppen mark var vi än befinner oss i landet. Detta är positivt för den biologiska mångfalden. Det är också positivt för Sveriges självförsörjningsgrad. Inte minst om fler marginalmarker användes för lammproduktion, vilket de i väldigt stor utsträckning är väl lämpade för!


Lyssna: Sveriges åkermark, reportage av Sven Börjesson

Lyssna: Åkermarks-debatt

Det vi behöver är alltså snarast en seriös landsbygds och lantbrukspolitik, inte minst för att värna vår miljö och biologiska mångfald. Detta saknas hos de flesta partier, inte minst miljöpartiet....